www.thailaendisch.de

On The Way of Thought - English - Thai

Diskutiere On The Way of Thought - English - Thai im Thaiboard Forum im Bereich Thailand Forum; Everything you need you already have. You are complete right now; you are whole, total person, not an apprentice person on the way to someplace...
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Everything you need you already have.
You are complete right now; you are whole, total person,
not an apprentice person on the way to someplace else.
Your completeness must be understood by you and
experienced in your thoughts as your own personal reality.

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ คุณมีอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณทำให้มันสมบูรณ์เดี๋ยวนี้เลยก็ได้ จากผู้คนทั้งมวล
คุณเป็นบุคคลที่เป็นยอด มิใช่บุคคลผู้ฝึกหัดในหนทางใดหนทางหนึ่ง
ความสมบูรณ์ของคุณจะต้องเป็นที่เข้าใจโดยตัวคุณและประสบการณ์
ทางความคิดของคุณเช่นเดียวกับบุคลิกลักษณะที่แท้จริงของคุณ


Everything you want is out there waiting for you to ask.
Everything you want also wants you.
But you have to take action to get it.

ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการรอคอยให้คุณทวงถาม
ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการล้วนต้องการคุณ
แต่คุณต้องลงมือกระทำเพื่อให้ได้มันมา
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]We live in a wonderful world that is full of beauty,
charm and adventure. There is no end to the adventures that
we can have if only we seek them with our eyes open.

เราอาศัยอยู่ในโลกที่มหัศจรรย์ ซึ่งเต็มไปด้วยความสวยงาม,
เสน่ห์ และการผจญภัย ที่นี่ไม่มีการสิ้นสุดของการผจญภัยที่เรามี
หากเพียงเราค้นหามันด้วยดวงตาที่เปิดเท่านั้น


As I grow older, I pay less attention to what people say.
I just watch what they do.

เมื่อเติบโตขึ้น ฉันให้ความใส่ใจในสิ่งที่ผู้คนพูดน้อยนิด
ฉันมองเพียงสิ่งที่พวกเขากระทำ
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]I have always grown from my problems and challenges,
from the things that don’t work out,
that’s when I’ve really learned.

ฉันเติบโตขึ้นเสมอจากปัญหาและความท้าทาย
จากสิ่งที่ไม่บังเกิดผล ซึ่งฉันได้เรียนรู้อย่างแท้จริง


If you concentrate on finding whatever is good in
every situation, you will discover that your life will suddenly be
filled with gratitude, a feeling that nurtures the soul.

ถ้าคุณมุ่งรวมศูนย์ในการค้นหาอะไรก็ตามที่ดีๆ ในทุกสถานการณ์
คุณจะค้นพบว่า ชีวิตของคุณถูกเติมเต็มด้วยความรู้สึก ขอบคุณ ทันที
อันเป็นความรู้สึกที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ
[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]I like living. I have sometimes been wildly, despairingly,
acutely miserable, racked with sorrow,
but through it all
I still know quite certainly
that just to be alive is a grand thing.

ฉันชอบการมีชีวิตอยู่ แม้บางครั้งฉันจะ เถื่อนๆ หมดหวัง
ทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส มีแต่ความโศกเศร้า
แต่ด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้
ฉันรู้แน่แก่ใจดีว่า การมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด


Whenever you have eliminated the impossible,
whatever remains, however improbable,
must be the truth.

เมื่อไรก็ตามที่คุณกำจัดความเป็นไปไม่ได้ออกไป
สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ ถึงแม้จะดูเหมือนว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นั้น
นั่นจะเป็นความจริง
[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]There is no fatigue so wearisome as that
which comes from lack of work.

ไม่มีความเหนื่อยล้าที่น่าเบื่อหน่ายอันใด
เสมอเหมือนความเหนื่อยล้าจากความบกพร่องในการทำงาน


Security is not the meaning of my life.
Great opportunities are worth the risk.

ความมั่นคงปลอดภัยไม่ใช่ความหมายแห่งชีวิตของฉัน
โอกาสที่ยิ่งใหญ่ เป็น คุณค่าต่อการเสี่ยง


That which we persist in doing becomes easier-not
that the nature of the task has changed,
but our ability has increased.

สิ่งที่เราเพียรกระทำแล้วกลับกลายเป็นง่ายขึ้นนั้น
มิใช่ธรรมชาติของภารกิจนั้นได้แปรเปลี่ยนไป
หากแต่เป็นความสามารถของเราที่เพิ่มขึ้นต่างหาก
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]We affirm absolutely that nothing great in the world
has been accomplished without passion.

เราอาจเห็นพ้องกันอย่างสัมบูรณ์ว่า
ไม่มีความยิ่งใหญ่ใดในโลกนี้ จะสัมฤทธิ์มาได้
หากปราศจาก ใจตามติด


Life is too short to waste.
Dreams are fulfilled only through action,
not through endless planning to take action.

ชีวิตสั้นเกินกว่าจะปล่อยไปให้ไร้ค่า
ความฝันจะถูกเติมเต็มผ่านการกระทำเท่านั้น
มิใช่ผ่านการวางแผนที่จะกระทำมิรู้จบ
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]It’s not the mountain that we conquer,
but ourselves.

มิใช่ภูเขาหรอกที่เราพิชิต
หากแต่เป็นตัวเราเองต่างหาก


If you limit your actions in life to things
that nobody can possibly find fault with,
you will not to much.

ถ้าคุณจำกัดการกระทำในชีวิตของคุณต่อสิ่งต่างๆ
เพื่อที่ว่าจะไม่มีใครสามารถพบข้อผิดพลาดได้
คุณก็จะทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้
[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]The biggest mistake people make in life
is not trying to make a living at doing what they most enjoy.

ข้อผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ของผู้คนที่เขาได้ก่อขึ้นในชีวิต ก็คือ
การไม่พยายามมีชีวิตอยู่ด้วยการกระทำในสิ่งที่พวกเขาสนุกสนานที่สุด


Most people would rather be certain they’ re miserable,
than risk being happy.

ผู้คนส่วนมากมักจะเลือกความแน่นอน
ถึงแม้ว่าจะต้องทนทุกข์ มากกว่าที่จะยอมเสี่ยงเพื่อการมีความสุขAll successful men and woman are big dreamers.
They imagine what their future could be,
idea in very respect,
and then they work every day toward their distant vision,
that goal or purpose.

บุรุษและสตรีทั้งมวลที่ประสบความสำเร็จ ล้วนแต่เป็นนักฝันที่ยิ่งใหญ่
พวกเขาสร้างภาพถึงอนาคตที่จะเป็น นั่นคือ ความเป็นเลิศในทุกส่วน
และต่อจากนั้น พวกเขาจะทำงานทุกๆ วัน
เพื่อไปให้ถึงจุดหมายหรือความมุ่งประสงค์
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Yesterday is ashes; tomorrow wood.
Only today does the fire burn brightly.

เมื่อวานนี้ คือ เถ้าถ่าน; วันพรุ่งนี้ คือ ไม้ฟืน
มีเพียงวันนี้เท่านั้นที่เป็นเปลวเพลิงที่ลุกโชติช่วง


Silence is one of the hardest arguments to refuse.

ความเงียบเป็นหนึ่งในข้อโต้เถียงที่ยากที่สุดที่จะโต้แย้ง

If you don’ t have a dream,
how are you going to make a dream come true?

ถ้าคุณไม่มีความฝัน คุณจะก้าวไปสู่การทำให้ฝันเป็นจริงได้อย่างไร
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Martin Luther King jr. 1963

“ We are prone to judge success by the index of our salaries or the size of our automobile rather than by the quality of our service and relationship to mankind. ”

“มนุษย์เรามีแนวโน้มว่าจะตัดสินความสำเร็จจากระดับเงิน เดือนหรือขนาดความใหญ่โตของรถมากกว่าจะดูที่คุณภาพของบริการ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน”
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]THINKING PROCESS


The foolish drift endlessly in thoughts
And find themselves floating in the endless currents.

The clever create new thoughts,
Most of which are wonderful but too good to be true.

The wise manage their thoughts,
Creating, embellishing or deleting, based upon the situation,
Reaping the greatest benefits
And enjoying the whole process.


การบริหารกระบวนการคิด

คนโง่ชอบไหลไปตามความคิด
จึงมีภารกิจอันไม่รู้ตัวอย่างไม่สิ้นสุด

คนฉลาด ชอบสร้างความคิด
จึงมีจินตนาการอันสวยหรูที่ไม่เป็นจริงอย่างไม่สิ้นสุด

คนเจ้าปัญญา ชอบบริหารความคิด
สร้างสรรค์ ตกแต่ง ตัดต่อ และละวางเมื่อสมควร
จึงได้ประโยชน์จากความคิดสูงสุด
[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]MIND

The foolish, although they possess a mind,
Are unable to understand their own thinking process,
Yet try to manage that of others; they suffer from interference.

The clever have a mind, and fully recognize it,
They gain benefits when they keep alert.

The wise have a mind, and clear recognition of it.
They visualize the mind’s structure and the power inside,
And cultivate its greatness.

จิต


คนโง่ แม้เมื่อมีจิตใจ ก็ไม่เห็นจิตใจ
จึงไม่บริหารจิตใจตนแต่สัปดนไปบริหารคนอื่น
และมักขื่นขมที่ควบคุมคนอื่นไม่ได้

คนฉลาด เมื่อมีจิตใจก็เข้าใจจิตใจตนแม้จะไม่เห็นอยู่
จึงทู้ซี้ระวังรักษาและได้ประโยชน์บ้างตามกำลังสติสัมปชัญญะ

คนเจ้าปัญญา เมื่อมีจิตใจย่อมเห็นแจ่มแจ้งในจิตใจอยู่
รู้แจ้งพฤติของจิต และอำนาจแห่งใจ
จึงสามารถบริหารให้เกิดประโยชน์สุขสูงสุดได้เสมอ
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]DESTINATION


The foolish live their lives without a destination.
Floating along aimlessly,
Often finding themselves at the starting conditions.

The clever often set unreachable destinations,
Bearing these burdens on their shoulders,
Always regarding where they stand with dissatisfaction.

The wise know their ultimate destination in life,
Meeting small destinations on the ladder to success,
They achieve hope and happiness throughout their journey.


การบริหารเป้าหมาย

คนโง่มักใช้ชีวิตอย่างไร้เป้าหมาย
จึงว่ายไปในโลกกลมๆ แล้ววนกลับมาที่เดิม
ต้องเริ่มต้นใหม่ร่ำไปสู่อนาคตที่ไร้ทิศทาง

คนฉลาด มักตั้งเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ท้าทาย
จึงไม่พึงพอใจกับภาวะที่ตนเป็นสักที
เพราะดูทีไรก็ยังห่างไกลเป้าหมายเสมอ

คนเจ้าปัญญา ย่อมมีเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิต
และมีเป้าหมายน้อยนิดสานสู่เป้าหมายใหญ่
จึงมีบันใดแห่งความสำเร็จให้บรรลุเป็นลำดับไป
ได้กำลังใจและหรรษาไปตลอดหนทาง
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]THOUGHT

The foolish act and then think afterward,
This leads to mistakes and endless trouble.

The clever think first and act afterward,
And often ride in a labyrinth of imagination.
Many times their thoughts obstruct their own courage.

The wise act out of thought and think as they act,
Making activity practical and possible,
They are safe from illusions, save energy and time,
And travel the smooth path to success.

ว่าด้วยความคิด

คนโง่ ทำก่อนแล้วจึงคิด
จึงผิดพลาดเนืองๆ
เปลืองเวลาและความรู้สึก
และต้องตามแก้ปัญหาไม่สิ้นสุด

คนฉลาด คิดมากก่อนแล้วจึงทำ
จึงเพ้อเจ้ออยู่เป็นประจำ
แม้ประสงค์จะทำดีมากแต่ทำได้น้อย
เพราะเขม่าความคิดมักปิดกั้นความหาญกล้า

คนเจ้าปัญญา คิดไปทำไป
จึงทำได้อย่างที่คิด และคิดพอดีที่ทำ
ประหยัดพลังงานและบริหารเวลาได้เหมาะสม
ลดความหลอนป้องกันความพลาดขื่นขม
และประสบความสำเร็จโดยไม่เหน็ดเหนื่อย
[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Moment

Live a life a day at a time.
A moment at a time.
Time will not go faster even if you
wanted it to and fill your mind
with noise and distraction
and daily things to do.
The past is the past, let it go.
The future is the future,
let it come.
Waves gliding off you
in a motion of coming and going.
Rising and falling.
Feel it. Be it.

ใช้ชีวิตไปทีละวัน ทีละชั่วขณะ เวลาจะไม่ผ่านไปเร็วขึ้น
ถึงแม้คุณจะอยากให้เป็นเช่นนั้น
และจงเติมใจ ให้เต็มไปด้วยเสียงดัง
การผ่อนคลาย และกิจวัตรประจำวัน
อดีตก็คืออดีต จงปล่อยมันไปเสีย
อนาคตก็คืออนาคต
ปล่อยให้มันมาถึง
คลื่นซัดผ่านคุณไป
ทั้งซัดมาและซัดไป
ขึ้นและลง
จงรู้สึกไปกับมัน
เป็นอย่างมัน
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Birthday Poem

ให้นับสวนด้วยดอกไม้
Count your garden by the flowers,
ไม่ใช่นับใบไม้ที่ร่วงหล่น
never by the leaves that fall
ให้นับวันด้วยชั่วโมงที่มีค่าดั่งทอง
Count your day by golden hours,
อย่าจดจำแต่เพียงเมฆหมอกบนท้องฟ้า
don’t remember clouds at all.
ให้นับคืนด้วยดวงดาว-ไม่ใช่นับเงา
Count your nights by stars not shadows
ให้นับชีวิตด้วยรอยยิ้ม-ไม่ใช่น้ำตา
count your life with smiles not tears.
และเพื่อความสุขตลอดชีวิต
And with joy through all your lifetime,
ให้นับอายุด้วยจำนวนเพื่อนไม่ใช่จำนวนปี
count your age by friends not years.
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]“ A life without a friend is a life without a sun ”
“ ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง ”
_________________________________________________

“ Be quick to hear and slow to speak ”
“ จงเป็นคนหูเบาแต่อย่างปากหนัก ”
_________________________________________________

“ Honesty is the best policy ”
“ อย่ามัวแต่ทำงานจนทำให้ชีวิตของคุณน่าเบื่อ ”
____________________________________________________

“ Keep something for a rainy day. ”
“ จงเก็บออมเผื่อยามที่ไม่มี ”
____________________________________________________

“ The pen is mightier than the sword ”
“ ตัวหนังสือมีพลังมากกว่าการใช้กำลัง ”
____________________________________________________

“ Charity begins at home. ”
“ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกับครอบครัวของตัวเองหรือชุมชนของตัวเองก่อนแล้วค่อยช่วยเหลือคนอื่น ๆ ”
_____________________________________________________

“ Life is about accumulating through knowledge and letting go through wisdom ”
“ ชีวิตคือการได้มาซึ่งความรู้ และปล่อยวางได้ด้วยปัญญา ”
______________________________________________________

“ Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. ”
“ จงเรียนรู้จากวันวาน เพื่อชีวิตในวันนี้ และความหวังในวันหน้า ”
______________________________________________________

If the world belongs to us, we can paint any color as we like but if the world belongs to everyone, any color painted must mostly satisfy some others.

ถ้าโลกเป็นของเรา เราจะระบายสี
สีอะไรก็ได้ตามใจชอบ แต่โลกเป็นของทุกคน
สีที่ระบายจะต้องถูกใจผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่
[/FONT]
 
C

Chonburi's Michael

Gast
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Once in a village

Once in a village a woman was cast and tied
to a tree. Her crime was unforgivable.
Her punishment
was to be stoned to death by her family her
friends and neighbors. A wise man people
called Jesus happened to be passing through
the village.
He felt the hypocrisy, the self-righteousness
within the people. And he said, " Let he who is
without sin cast the first stone."
The self-righteousness and hypocrisy slipped
away. It was so much easier to play God and
judge others, but oh, to judge one's own sin …..

กาลครั้งหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งถูกขับออกจากหมู่บ้านและถูก มัดไว้กับต้นไม้ ความผิดของเธอไม่สามารถอภัยได้ เธอจะต้องถูกลงโทษ โดยการถูกครอบครัว เพื่อนฝูง และเพื่อนบ้านขว้างก้อนหินจนตาย ชายผู้รู้แจ้งที่ใครๆ เรียกว่าจีซัสผ่านมาทางหมู่บ้านพอดี เขารู้สึกได้ว่าคนเหล่านี้หน้าไว้หลังหลอก และเห็นแต่ความดีของตน แล้วเขาก็กล่าวว่า
" ให้คนที่ไม่มีบาปขว้างก้อนหินก้อนแรก " พวกมือถือสากปากถือศีลและเห็นความดีของตนพากันหลบออกไป การเล่นบทพระเจ้า แล้วตัดสินคนอื่นง่ายกว่ามาก แต่โอ….ถ้าจะต้องพิพากษาบาปของตัวเองแล้วล่ะก็……
[/FONT]
 
Thema:

On The Way of Thought - English - Thai

On The Way of Thought - English - Thai - Ähnliche Themen

 • DVD´s und VCD´s Thai Dub zu verkaufen | ขาย DVD และ VCD พากย์ไทย

  DVD´s und VCD´s Thai Dub zu verkaufen | ขาย DVD และ VCD พากย์ไทย: Moin alle zusammen, durch die Mutter meines Besten Freundes, bin ich an deren DVD bzw VCD Sammlung mit Thai Dub und Thai Sub gekommen. Da ich...
 • English Thai Akzent

  English Thai Akzent: Also ich hatte eine Fehlerquote von 35%. Es würde mich mal interessieren wie ihr dabei abschneidet. https://www.youtube.com/watch?v=wvLXGs7oUB8
 • When Thai Girls Speak english

  When Thai Girls Speak english: Viel Spass beim anschauen
 • Advanced English Lessons

  Advanced English Lessons: Der Satz, um den es geht :) Dann frag halt einen Muttersprachler, das "it" bezieht sich in dem Satz nicht auf die Regierung. Also nochmal im...
 • Thought of the Day - Der gedanke des tages

  Thought of the Day - Der gedanke des tages: Vorab : tut mir leid, es ist in Englisch, das bringt mein beruf leider mit sich, hoffe trotzdem die meisten koennen es lesen, bei interesse kann...
 • Thought of the Day - Der gedanke des tages - Ähnliche Themen

 • DVD´s und VCD´s Thai Dub zu verkaufen | ขาย DVD และ VCD พากย์ไทย

  DVD´s und VCD´s Thai Dub zu verkaufen | ขาย DVD และ VCD พากย์ไทย: Moin alle zusammen, durch die Mutter meines Besten Freundes, bin ich an deren DVD bzw VCD Sammlung mit Thai Dub und Thai Sub gekommen. Da ich...
 • English Thai Akzent

  English Thai Akzent: Also ich hatte eine Fehlerquote von 35%. Es würde mich mal interessieren wie ihr dabei abschneidet. https://www.youtube.com/watch?v=wvLXGs7oUB8
 • When Thai Girls Speak english

  When Thai Girls Speak english: Viel Spass beim anschauen
 • Advanced English Lessons

  Advanced English Lessons: Der Satz, um den es geht :) Dann frag halt einen Muttersprachler, das "it" bezieht sich in dem Satz nicht auf die Regierung. Also nochmal im...
 • Thought of the Day - Der gedanke des tages

  Thought of the Day - Der gedanke des tages: Vorab : tut mir leid, es ist in Englisch, das bringt mein beruf leider mit sich, hoffe trotzdem die meisten koennen es lesen, bei interesse kann...
 • Oben