ยุทธศาสตร์การปฏิวัติวัฒนธรรมโลกใหม่
การปฏิวัติทางวัฒนธรรมของโลกกำลังก่อตัวขึ้นพร้อมกับ วิกฤติวัฒนธรรมทุนนิยม โลกกำลังก้าวผ่านจากยุคทุนนิยมสู่ยุคแห่งวิทยาการหรื อยุคแห่งภูมิปัญญา หากเราเข้าใจอนาคตเราก็สามารถสร้างเส้นทางสู่อนาคตได ้
แต่อะไรเล่าคือวัฒนธรรมของโลกอนาคต หรืออะไรคือวัฒนธรรมที่ก้าวไกลไปกว่าวัฒนธรรมทุ นนิยม
ประการแรก การปฏิวัติทางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอยู่บนเงื่อนไขการถอนรากวัฒนธรรมทุนนิยม
ประการที่สอง โลกกำลังเคลื่อนตัวสู่ความเป็นสากลทางวัฒนธรรม
ประชาชนทั่วโลกต้องสร้างสากลทางวัฒนธรรมครั้งให ม่ ที่เหนือกว่าวัฒนธรรมทุนนิยม เป็นวัฒนธรรมที่ประสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประชาชนทั่ วโลกเข้าด้วยกัน เป็นแบบวัฒนธรรมที่เคาพรความหลายหลายและเคารพการเรีย นรู้ ยอมรับคุณค่าวัฒนธรรมของทุกชนเผ่าและทุกชนชาติ
ประการที่สาม การปฏิวัติการศึกษาใหม่
หัวใจของการปฏิวัติการศึกษา คือการปฏิวัติวิถีทรรศน์ ( Paradigm ) ใหม่ทั้งหมด ดังนี้
1. วิถีทรรศน์ทุนนิยมวางอยู่บนหลักการที่แยกวิทยาศาสตร์ ออกจากสังคมศาสตร์ แยกมนุษย์ออกจากระบบ แยกจิตออกจากโลกทางวัตถุ เป็นวิถีทรรศน์ที่รับใช้ระบบ ไม่ใช่รับใช้มนุษย์ วิถีทรรศน์ใหม่ขึ้นอยู่ที่การเสนอว่ามนุษย์คือหัวใจข องระบบสังคม คือผู้ควบคุมระบบ ให้ความสำคัญกับการศึกษาโลกแบบองค์รวมเพื่อให้มนุษย์ ทุกคนสามารถเข้าใจภาพ ส่วนทั้งหมดได้ว่ามีองค์ประกอบเช่นไร
2. วิถีทรรศน์ทุนนิยมสอนคนให้เชื่อฟัง ติดอยู่กับตำราและทฤษฏีที่ตายตัว หัวใจของวิถีทรรศน์ใหม่คือการสอนให้นักเรียนรุ้จัดคิ ดวิพากษ์วิจารณ์
3. ระบบการศึกษาแบบทุนนิยมคือระบบการศึกษาที่แยกโลกของค วามรู้ออกจากโลกของความ จริง และการศึกษาทุนนิยมคือการศึกษาแบบปักเจกชน สร้างคนให้เห็นแก่ตัว ไม่ใช่การศึกษาที่ผลิตคนไปรับใช้สังคม รับมนุษย์
4. ไม่มีใครชี้ให้เห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าวัฒนธรรมทุนนิย มก็คือวัฒนธรรมของทาส เป็นทาสในระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การก้าวสู่ยุคแห่งความรู้ก็คือการปลดปล่อยมนุษย์ออกจ ากการเป็นทาสในระบบการ ผลิต
5. เวลาที่คิดเรื่องวัฒนธรรมเรามักจะคิดถึงเฉพาะเรื่องก ารศึกษา แต่ที่จริงแล้วหัวใจของการปฏิวัติทางวัฒนธรรม คือปัญหาระบบคิดและระบบพฤติกรรมทั้งหมด


สรุป
ปัจจุบันเราก็กำลังยืนอยู่บนโลกของสงครามทางวัฒ นธรรม เป็นทั้งสงครามที่ช่วงชิงความสูงสุดทั้งด้านเทคโนโลย ี ด้านข่าวสาร วัฒนธรรมและการค้นคว้า เป็นทั้งสงครามเพื่อกวาดล้างวัฒนธรรมท้องถิ่นและสถาป นาวัฒนธรรมทุนนิยมโลก