Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21

World War

Erstellt von Chonburi's Michael, 15.12.2004, 06:22 Uhr · 20 Antworten · 3.596 Aufrufe

 1. #11
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: World War

  ยุทธศาสตร์เบื้องหลังสงครามถล่มอิรัก
  ประเด็นที่จะพุ่งเป้าไปก็คือเรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องอุตสาหกรรมน้ำมัน และอาวุธ ซึ่งที่จริงคือเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เรื่องผลประโยชน์ที่ชนชั้นนำอเมริกันจะได้รับจากสงคร าม ไม่ว่าจะเรื่องน้ำมัน หรือเรื่องอุตสาหกรรมอาวุธ
  การขยายภาพสาเหตุแห่งสงครามอีก 2 สาเหตุซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่าเรื่องผลประโย ชน์ คือ
  ประการแรก เรื่องของการวางฐานอำนาจที่มั่นคงเหนือระบบโลก
  ประการต่อมาคือ เรื่องฐานคิดว่าด้วยสงครามและการขจัดการควบคุมวิกฤติ โดยใช้ความรุนแรง ซึ่งชนชั้นนำอเมริกันให้ความสำคัญเรื่องของอำนาจเหนื อระบบโลกมากกว่าเรื่อง ของผลประโยชน์เฉพาะหน้า เพราะการสถาปนา “อำนาจ” เหนือระบบโลกคือฐานที่มาของผลประโยชน์ระยะยาวที่มั่น คงและยั่งยืน
  คำตอบคือชนชั้นนำอเมริกันต้องการสถาปนาอำนาจเหนือระบ บโลกหลังยุคสงครามเย็น โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าอภิมหาอำนาจที่มีอำนาจสูงส ุดเหนือระบบโลก ซึ่งความต้องการนี้ทำให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างสห รัฐอเมริกาและอังกฤษ ฝ่ายหนึ่ง และฝรั่งเศสกับเยอรมนีอีกฝ่ายหนึ่ง
  เนื่องจากชนชั้นนำยุโรปอยากให้ระบบโลกหลังยุคสงครามเ ย็นมีการดุลอำนาจกันเอง ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ และต้องการให้เกิดระบบที่เรียกว่า ระบบการนำโลกแบบรวมหมู่ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาต้องการระบบผู้นำเดี่ยว
  การเข้าใจปัญหาสงครามน่าจะมองแบบกว้างขึ้นกว่าเ ดิม แทนที่จะคิดตามข่าวตะวันตกว่าคือสงครามระหว่างสหรัฐอ เมริกากับอิรักเท่านั้น ที่จริงเป้าหมายเฉพาะของสงครามครั้งนี้ไม่ใช่ยึดครอง อิรัก แต่คือการยึดครองตะวันออกกลางทั้งหมด ซึ่งเป็นการยึดครองหัวใจของโลกทางเศรษฐกิจไว้ใน มือ เพราะทุกประเทศในโลกล้วนขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมน ้ำมัน และถ้าสหรัฐอเมริกายึดครองตะวันออกกลางได้ก็เท่ากับส ามารถสกัดพัฒนาการของ จีน ยุโรป และรัสเซียได้โดยการใช้ราคาการขึ้นลงของน้ำมันเป็นอา วุธ
  แผนยึดครองตะวันออกกลางจริง ๆ แล้วไม่ได้เริ่มที่สงครามระหว่างอเมริกากับอิรั ก แต่เริ่มก่อนเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001
  ดังนั้น ฉากแรก ของสงครามเริ่มจากอิสราเอลเปิดฉากสงครามด้วยการเคลื่ อนทัพเข้ายึดครองเขต West Bank และ Gaza
  ฉากที่สอง ที่ตามมาก็คือ การเปิดฉากสงครามทางการเมือง เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 เพื่อสร้างภาพให้คนทั่วโลกตระหนักถึงภัยคุกคามใ หม่ นั่นคือ คำว่า Terrorists และกลุ่มประเทศชั่วร้ายซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับขบวนกา ร Terrorists
  ฉากที่สาม คือ สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอัฟกานิสถานเพื่อทำลายศ ูนย์ทางการเมืองของฝ่าย ที่ต่อต้านสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลาง และตัดรอยเชื่อมระหว่างจีนกับตะวันออกกลาง
  ฉากที่สี่ คือ การสร้างภาพทางการเมืองครั้งใหม่ เพื่อสร้างความชอบธรรมแก่การยึดครองอิรัก โดยหวังว่าจะสามารถเคลื่อนกำลังทัพได้โดยอาศัยม ติของ UN
  ปัจจุบันมีแนวโน้มว่า ระบบโลกกำลังก้าวเข้าใกล้ช่วงประวัติศาสตร์แบบสงคราม โลกเข้าทุกที สิ่งที่แตกต่างไปจากช่วงประวัติศาสตร์นั้นคือ ได้เกิดขบวนการสันติภาพของโลกที่มีขอบข่ายทั่วโลกขึ้ น หากโลกเคลื่อนเข้าใกล้สงครามโลกเข้าไปเท่าไหร่ กระแสต้านสงครามก็จะก่อตัวและขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร ็วเท่านั้น

 2. #12
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: World War

  วิทยาศาสตร์ : ฐานคิดแห่งสงครามและการล่าอาณานิคม
  ศาสตร์แบบทุนนิยมคือ ฐานคิดที่สนับสนุนความโลภแห่งปัจเจก และการช่วงชิงก็เพื่ออำนาจและผลประโยชน์ว่าคือความชอ บธรรม
  ชนชั้นอเมริกันอ้างแล้วอ้างอีกว่า เหตุสำคัญที่สหรัฐอเมริกาต้องทำสงครามกับอิรักก็เพื่ อขจัดผู้นำเผด็จการและ วัฒนธรรมที่ป่าเถื่อนและต้องสร้างอิรักให้เป็นประเทศ ประชาธิปไตย
  ในงานเรื่อง The Clash of Civilizations ของฮันติงตัน นักคิดที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้สะท้อนภาพถึงโลก ที่มีความแตกต่างกันทาง อารยธรรม และสงครามระหว่างอารยธรรมที่แตกต่างกันว่าเป็นสิ่งที ่ต้องเกิดขึ้นและหลีก เลี่ยงไม่ได้ พูดแบบสรุปคือ โลกของชาวมุสลิมและจีนมีระบบอารยธรรมป่าเถื่อนเป็นฐา น ไม่เป็นประชาธิปไตย กดขี่สตรีเพศ ในขณะที่โลกตะวันตกคืออารยะ คือประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกัน การปะทะกันจึงต้องเกิดขึ้น และการปะทะกันหรือสงครามก็คือ การทำลายความป่าเถื่อนด้วยอารยธรรมที่สูงกว่า การเข้าใจโลกในลักษณะเช่นนี้นำมาซึ่งการสร้างความชอบ ธรรมแก่ Westernization และสงครามรุกรานทำลายล้างทางวัฒนธรรม

 3. #13
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: World War

  วิทยาศาสตร์ : สงครามทำลายล้างธรรมชาติและมนุษยชาติ
  ในยุคที่เราเรียกว่า Enlightenment หรือวิทยาศาสตร์ นักคิดตะวันตกได้สร้างฐานปรัชญาที่เรียกว่ามนุษยนิยม ขึ้นมา วิทยาศาสตร์หันกลับมาเชื่อเรื่องความสูงสุดแห่งความเ ป็นมนุษย์
  ถ้าย้อนกลับไปอ่านเรื่องราวในประวัติศาสตร์ จะพบคำตอบตรงกันว่า ระบบอารยธรรมของมนุษย์ก่อเกิดขึ้นจากพลังสมองและความ สามารถของมนุษย์เอง อันเนื่องมาจากความสามารถของมนุษย์ในการเอาชนะธรรมชา ติ ดังนั้นธรรมชาติจึงกลายเป็นคู่ต่อสู้ หรือศัตรูของมนุษย์ นี่คือวิทยาศาสตร์อีกแบบหนึ่ง
  จนทุกวันนี้ ชาวตะวันตกส่วนหนึ่งจึงมองมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่กับธร รมชาติตามป่าเขาว่าป่า เถื่อน แต่ปรัชญามนุษยนิยมก็นำมาซึ่งความป่าเถื่อน และสงครามในอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือทางทำลายล้างธรรมชาติ
  จากยุคอุตสาหกรรมเป็นต้นมา ขบวนการกวาดล้างธรรมชาติได้ก่อกำเนิดขึ้นในนามของการ สร้างอารยธรรม ไม่ว่า ป่าไม้ ภูเขา พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ก็ถูกทำลาย
  ฐานคิดสำคัญของหลักวิทยาศาสตร์อีกประการหนึ่งคื อ การเข้าใจว่าโลกคือระบบกลไกที่ไร้ชีวิต ที่สามารถแยกออกเป็นชิ้น เป็นส่วน หรือที่มาของแนวคิดที่แยกย่อยสิ่งต่างๆ ออกจากกันเป็นส่วน ๆ
  ในการวางระบบการศึกษาก็สะท้อนความเชื่อนี้ ระบบการศึกษาได้แยกวิทยาศาสตร์ออกจากสังคมศาสตร ์ แยกสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็นสาขาวิชาและแผนก ต่าง ๆ กัน
  กล่าวโดยสรุปคือ ฐานคิดวิทยาศาสตร์ของตะวันตกคือ ฐานแห่งความเป็นปัจเจกนิยม และอัตตานิยมแบบสุดขั้ว ซึ่งเป็นที่มาแห่งปรัชญาสงครามนั่นเอง วิทยาศาสตร์น่าจะมีจะดีอยู่จุดหนึ่งคือ การนำเสนอหลักเหตุและผล กล่าวคือวิทยาศาสตร์ตะวันตกสอนเราว่า เราต้องคิดทุกอย่างอย่างมีเหตุและผล
  ฐานคิดแบบตะวันตก มีจุดอ่อนอยู่ตรงที่การเชื่อมหลักแห่งเหตุผลเข้ากับห ลักผลประโยชน์นิยม เมื่อเป็นเช่นนี้ หลักเหตุผลก็กลายเป็นเพียงข้ออ้างของกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีผลประโยชน์ต่างกันเท่านั้น
  ชนชั้นนำอเมริกันจะโจมตีอิรัก ก็ต้องแถลงเหตุผลก่อน แต่ความจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุผลแห่งสงครามก ็คือ ผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา

 4. #14
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: World War

  สหรัฐอเมริกา : ศูนย์ Terror ของโลก
  Terror คำนี้น่าจะหมายถึงความรุนแรงและความโหดเหี้ยมที่ไร้ม นุษยธรรมอย่างยิ่ง ในการชุมนุมประท้วง มีป้ายของผู้ประท้วงสงครามจำนวนหนึ่งใช้ข้อความที่ระ บุว่า สหรัฐอเมริกาคือ Global Terrorist แต่คงไม่ได้หมายถึงคนอเมริกันโดยทั่วไป แต่หมายถึง พฤติกรรม และนโยบาย ของชนชั้นนำอเมริกัน ถ้าลองมองย้อนประวัติศาสตร์ดู และหาคำตอบว่า อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาก่อกำเนิดขึ้นได้ อย่างไร คำตอบที่พบคือ ความป่าเถื่อน และ สงครามล้างเผ่าพันธุ์
  ชาติที่ได้ชื่อว่าสหรัฐอเมริกาปัจจุบันก่อกำเนิดขึ้น มาจากการฆ่าฟัน ช่วงชิงดินแดน และฆ่าทำลายล้างแบบเผ่าพันธุ์ชาวอินเดียนแดง หลังจากอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้ก่อกำเ นิดขึ้นแล้วนั้น ก็เริ่มทำสงครามรุกรานประเทศต่าง ๆ ที่เป็นเพื่อนบ้าน
  ค.ศ. 1848 สหรัฐอเมริกาเคลื่อนกำลังเข้ายึดครองดินแดนเกือบครึ่ งหนึ่งของเม็กซิโกด้วย ความต้องการขยายพื้นที่เพาะปลูก และความต้องการทองคำด้วยข้ออ้างเรื่อง ‘Anglo Saxon Democracy’
  จากปี ค.ศ. 1898 ถึง 1934 กองทัพอเมริกันส่งกำลังเข้ารุกรานคิวบา 3 ครั้ง นิคารากัว 5 ครั้ง ฮอนดูรัส 7 ครั้ง โดมินิกัน รีพับลิค 4 ครั้ง ไฮติ 2 ครั้ง กัวเตมาลา 1 ครั้ง ปานามา 2 ครั้ง เม็กซิโด 3 ครั้ง โคลัมเบีย 4 ครั้ง
  สหรัฐอเมริกาเริ่มขยายอำนาจสู่ระบบโลก เริ่มเปิดศึกที่ฟิลิปปินส์ด้วยการออกคำสั่งแก่ทหารใน การรบว่า “ให้ฆ่า และเผาศัตรูทิ้งให้สิ้นซาก” ผลของสงครามครั้งนั้น ชาวฟิลิปปินส์ประมาณ 600,000 คน ต้องถูกฆ่าตาย
  หลังจากนั้น ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นคือ การทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมากับเมืองนางาซาก ิ ชาวญี่ปุ่นที่บริสุทธิ์ตายทันทีประมาณ 200,000 คน และอีกนับแสนต้องตายอย่างทุกข์ทรมานจาการได้รับสารกั มมันตภาพรังสี ซึ่งก่อนการทิ้งระเบิดดังกล่าว กองทัพญี่ปุ่นพ่ายแพ้ยับเยินในสงครามแล้ว แต่สหรัฐทิ้งระเบิดก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริก ามีอาวะมหาประลัยที่ไม่ มีชาติใดในโลกจะต้านทานได้
  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐฯ ก็สร้างผลงานที่น่าชื่นชมทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหน ึ่ง นั่นคือสงครามเวียดนาม และสหรัฐก็สั่งให้ทหารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเวีย ดนาม
  หลังสงครามเย็น จักรวรรดิโซเวียตซึ่งเคยเป็นพลังสำคัญในการต่อต้านกา รครอบครองโลกของสหรัฐ อเมริกาได้สิ้นอำนาจลง แผนยึดครองโลกครั้งใหม่จึงเริ่มขึ้น
  เริ่มด้วยการล่อหลอกให้ ซัดดัม ฮุสเวน พันธมิตรของสหรัฐในสงครามระหว่างอิรักกับอิหร่านบุกค ูเวต
  หลังสงครามปราบปรามอิรัก บุช (ผู้พ่อ) ได้แถลงต่อโลกว่า โลกต้องมี New World Order ซึ่งก็คือ ระบบโลกทั้งระบบที่ต้องขึ้นต่อจักรวรรดิอเมริกั น ภาพการวางยุทธศาสตร์เพื่อสถาปนาความเป็นเจ้าเหนือระบ บโลกได้ปรากฏชัดเจนขึ้น
  ประการแรก ชนชั้นนำอเมริกันได้ฉีกสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ที่ ทำกับรัสเซียในปี 1972 ทิ้งและทุ่มทุนมหาศาลสร้างงบ Missile Defense Program เพื่อจะสร้างเกราะป้องกันสหรัฐอเมริกาจากอาวุธนิวเคล ียร์จากประเทศอื่น
  ประการสองคือ การเพิ่มงบด้านทหารขึ้นอย่างมหาศาล ทั้ง ๆ ที่สงครามเย็นสิ้นสุดลง แต่ประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่ใช้งบประมาณด ้านทหารมากกว่า 15 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้งบประมาณด้านทหารมากกว่า 15 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้งบประมาณด้านการทหารรอง ๆ ลงมารวมกัน
  แต่ปัญหาความยุ่งยากในการสร้าง New World Order หลังยุคสงครามเย็นก็คือข้ออ้างแห่งสงคราม หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 บุช ( ผู้ลูก ) ก็พบคำตอบและเงื่อนไขใหม่ในการสร้างความชอบธรรมในการ รุกรานโลกครั้งใหม่ นั่นคือ คำว่า “ผู้ก่อการร้าย” หรือ Terrorists
  ทำไมต้องใช้ข้ออ้าง Terrorist คำตอบก็คือ ชนชั้นนำอเมริกันใช้คำว่า Terrorist โดยมีเป้าหมายเพื่อยึดครองตะวันออกกลาง เพราะการยึดครองตะวันออกกลางก็คือ การควบคุมเหนือเศรษฐกิจโลก และในเวลาเดียวกันคือการทำลายและสกัดพัฒนาการของคู่แ ข่งอำนาจในระบบโลก นั่นคือ ยุโรปและจีน เพราะพัฒนาการของทั้งยุโรปและจีน ขึ้นต่อเศรษฐกิจน้ำมัน ถ้าสหรัฐอเมริกาทำสำเร็จ New World Order ก็จะปรากฏเป็นจริง

 5. #15
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: World War

  บทสรุป : สภาพและผลของสงคราม
  No Blood for Oil
  War is not the answer
  War is not healthy for children and other living things
  Not in our name
  อุดมการณ์ของผู้รักสันติภาพทั่วโลกคือ ความรักแห่งสันติภาพ และความรักที่มีต่อมนุษยชาติ เหตุผลที่ช่วยให้เกิดการรวมพลังมหาศาลครั้งนี้ค ือ ความไร้เหตุผลแห่งสงคราม ซึ่งในขณะเดียวกันนั้น ชนชั้นนำในอเมริกันไม่สามารถที่จะตอบโต้ข้อกล่าวหาขอ งสงครามที่ไม่เป็นธรรม ได้
  ข้อกล่าวหาแรกคือ กลุ่มผลประโยชน์ที่จะได้ประโยชน์จากการดำเนินสงครามค ือ บรรษัทค้าอาวุธและบรรษัทค้าน้ำมัน และที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันคือ การเปิดโปงว่าเบื้องหลังสงครามครั้งนี้ คือ การต้องการครอบครองและมีอำนาเหนือตะวันออกกลางและธุร กิจน้ำมัน
  ข้อกล่าวหาสุดท้ายคือ ในขณะนี้ ระบบโลกทั้งระบบกำลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และเห็นได้ชัดว่าสงครามน่าจะส่งผลต่อปัญหาดังกล่าวได ้ แต่สหรัฐอเมริกากลับเลือกที่จะทำสงคราม
  ในขณะเดียวกัน นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพชี้ว่า ผลลัพธ์ของสงครามคือ หายนะของมนุษยชาติ ซึ่งจากข้อมูลปัจจุบัน ยังไม่มีกระแสหรือพลังใดจะสามารถยับยั้งกระแสสงครามไ ด้ และคงหลีกเลี่ยงยากเนื่องจาก
  คำตอบแรกคือ ชนชั้นนำของอเมริกันและอังกฤษร่วมกันวางแผนสงครามเกื อบทุกขั้นตอนไว้แล้ว รวมทั้งการแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไรหลังสงคราม
  อีกคำตอบหนึ่งคือ ความเชื่อมั่นทางด้านการทหารว่า จะสามารถเอาชนะสงครามได้เพียงเวลาไม่เกิน 3 เดือน ความเชื่อมั่นนี้ส่งผลให้ชนชั้นนำอเมริกันตัดสินใจว่ า น่าจะทำสงคราม เพราะหมายถึงการลงทุนค่อนข้างต่ำมาก แต่ผลลัพธ์ที่ได้มหาศาล
  คำตอบที่สามคือ สหรัฐอเมริกาต้องการใช้สงครามเพื่อดันเศรษฐกิจอเมริก าให้พ้นสภาวะถดถอยหลัง ฟองสบู่แตก และต้องการให้เกิดปรากฏการณ์ตัว v ทางเศรษฐกิจขึ้น
  คำตอบสุดท้ายคือ ผลประโยชน์มหาศาลที่จะได้หลังจากการยึดครอง ทั้งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการมีอำนาจสูงสุดเหนือเศรษฐกิจน้ำมัน
  และหากในอนาคต เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน และรัสเซีย รวมทั้งประเทศอาหรับผนึกกำลังกัน ระบบโลกก็จะแตกขั้วอำนาจใหม่ได้ หมายความว่า โลกจะแตกเป็น 2 ขั้ว
  ดังนั้น ชนชั้นนำอเมริกันจึงจำเป็นที่จะต้องลากเอาสหประชาชาต ิและคณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด ้วย เพราะหากสหรัฐอเมริกาทำในนามของ UN ได้ก็เท่ากับดึงเอาประเทศจีนและยุโรปเข้าร่วมสงครามแ ม้จะไม่เต็มใจนัก ภาพของการเคลื่อนทัพในนามของ UN จะกลายเป็นการยืนยันว่าระบบโลกคือระบบขั้วเดียว และเท่ากับยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาคือผู้นำสูงสุด หรือผู้นำเดียว
  ดังนั้นสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรัก จึงไม่ใช่เรื่องระหว่างสหรัฐฯ กับอิรักเท่านั้น แต่จะชี้ขาดชะตากรรม หรือทิศทางการเมืองโลกในอนาคตด้วย ชนชั้นนำยุโรปต้องออกมาปะทะกับสหรัฐอเมริกาอย่างเปิด เผย เพราะยุโรปกำลังเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ ถ้าสงครามยืดเยื้อและเกิดวิกฤติน้ำมัน เศรษฐกิจยุโรปทั้งระบบก็จะได้รับผลกระทบรุนแรง
  ถ้าสหรัฐอเมริกาชนะสงครามโดยง่าย ยุโรปเองก็ต้องถูกผลกระทบเนื่องจากสหรัฐอเมริกาจะผูก ขาดเหนืออุตสาหกรรมน้ำมัน
  ในกรณีของประเทศจีน จีนเดินนโยบายแบบคัดค้านสงคราม แต่ไม่แสดงท่าทีต่อต้านรุนแรงซึ่งอาจตีความได้ว่าชนช ั้นนำจีนไม่แคร์ว่า สหรัฐอเมริกาจะเข้าโจมตีอิรักหรือไม่ จีนคงประเมินว่าถ้าอเมริกาทำสงครามกับอิรักก็คงยึดคร องอิรักได้ แต่ผลที่ตามมาก็คือความปั่นป่วนและสงครามที่จะขยายตั วไปทั่วตะวันออกกลาง หรือหมายความว่าจะเกิดสงครามครูเสดครั้งใหม่ขึ้ น (ตะวันออกกลางจะลุกเป็นไฟ) นอกจากนี้ชาวยุโรปจะออกมาคัดค้านสงครามกันมากขึ ้น จนรอยร้าวระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรปกลายเป็นสิ่งที ่เยียวยาได้ยาก รอยร้าวนี้จะนำไปสู่การแบ่งขั้วอำนาจในระบบโลกใ หม่ และการเผชิญหน้ากันทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งในกรณีนี้ จีนจะได้ประโยชน์มหาศาล
  ปัจจุบัน นักวิชาการที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาและยุโ รป ก็ออกมาโต้แย้งกันเรื่อง ผลของสงครามหลังการยึดครองอิรัก
  คำตอบมี 2 แนว คำตอบแรกคือ เสถียรภาพ (ในระดับที่ควบคุมได้)
  คำตอบที่สองคือ วิกฤติการณ์ และสงครามต่อเนื่อง ซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะสร้างเสถียรภาพขึ้นมาไ ด้ เนื่องจากว่าสหรัฐฯ ล้มเหลวที่จะสร้าง Just War ในเมื่อตะวันออกกลางปั่นป่วนจะก่อให้เกิดสงครามครูเส ดครั้งใหม่ ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจะจมสู่สงครามและจะพ่ายแพ้สงครามในที่สุ ด
  แต่บรรดากลุ่มสายเหยี่ยวที่มีอำนาจเหนือรัฐบาลบุชยัง เชื่อมั่นว่า สหรัฐอเมริกาจะจมสู่สงครามและจะพ่ายสงครามในที่ สุด แต่บรรดากลุ่มสายเหยี่ยวที่มีอำนาจเหนือรับบาลบุชยัง เชื่อมั่นว่าสหรัฐ อเมริกาจะชนะอย่างเด็ดขาดโดยเร็วและจะสามารถยึดครองอ ิรักและตะวันออกกลางได้ อย่างมั่นคง
  อนาคตหลังสงครามจะเป็นอย่างไร
  คำตอบแรกคือ แนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตใหญ่ของระบบเศรษฐกิจโลกทั้งระบ บหรือที่เรียกว่า The great Depression จะตามมา
  คำตอบที่สองคือ แนวโน้มในอนาคตจะเกิดการแยกขั้วอำนาจและทางเศรษฐกิจใ นระบบโลกครั้งใหม่
  แนวโน้มประการที่สามคือ สหรัฐอเมริกาจมสู่สงครามในตะวันออกกลาง
  หลังจากชนะศึกอิรัก สหรัฐอเมริกาอาจจะตามด้วยการเปิดสงครามอิหร่าน หรือไม่ก็พุ่งเป้าไปที่การกวาดล้างครั้งใหญ่กับพวกที ่ต่อต้านสหรัฐอเมริกาใน ซาอุดิอาระเบียให้สิ้นซาก และประเมินว่าในที่สุดสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นฝ่ายแพ้สง ครามในที่สุด


 6. #16
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: World War

  สงครามที่ไม่รู้จบ
  ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.. 2546 สถาบันวิถีทรรศน์จัดงานสัมนาเรื่อง ทิศทางโลกอนาคตหลังสงครามอิรัก การจัดสัมมนาครั้งนี้เนื่องจากต้องการส่งสัญญาณเตือน ภัยอีกครั้งหนึ่งหลัง สงครามอิรัก
  คนทั่วไปมักจะเชื่อกันว่า หลังสงครามอิรักสิ้นสุดลงไปแล้ว เศรษฐกิจโลกน่าจะฟื้นตัวขึ้นใหม่ แต่อาจจะเป็นในทางตรงกันข้าม เนื่องจากว่า
  ประการแรก เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในสภาวะทรงกับทรุด การประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกที่ผ่านมา ชี้ชัดว่า เศรษฐกิจโลกปีนี้ไม่น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา ตามด้วยข่าวว่าปีนี้ 500 บรรษัทชั้นนำของโลกยอดขายหดตัวกว่า 2.8 แสนล้านดอลล่าร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นความอิ่มตัวของตลาด โลกอย่างชัดเจน
  ประการที่สอง สงครามอิรักยังไม่ได้สิ้นสุดลง ซึ่งจะพบว่าทหารอเมริกันในอิรักถูกซุ่มโจมตีเกือบทุก วัน  สหรัฐอเมริกากำลังจะรุ่งโรจน์ หรือเสื่อมถอย
  นักทฤษฎีระบบโลก ได้นำเสนอแนวคิดดังนี้
  Paul Kennedy เสนอบทความเรื่อง US Imperial Over-reach โดยเปรียบเทียบสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันกับอังกฤษในช่วงปี ค.ศ. 1900 ซึ่งเป็นปีที่มหาอำนาจอังกฤษทะยานอยากจะเป็นมหาอำนาจ เดี่ยวเหนือระบบโลก ดังนั้น อังกฤษจึงขยายอำนาจ และกำลังรบทางทะเล ไปทั่วโลก และสุดท้ายก็นำมาซึ่งความหายนะของอังกฤษ
  ในเดือนกันยายน 2544 ที่ผ่านมา รัฐบาลบุชได้ประกาศยุทธศาสตร์แห่งชาติใหม่ว่า
  “สหรัฐอเมริกาจะดำเนินการทุกทางที่จะดำรงฐานะที่เป็น หนึ่งเหนือโลก จะสกัดไม่ให้ประเทศหนึ่งประเทศใดขยายอิทธิพลเหนือภูม ิภาคแห่งหนึ่งแห่งใด และจะปฏิบัติการโจมตีแบบ Pre-emtively ต่อบรรดารัฐชั่วร้าย และต่อกลุ่มองค์การผู้คุกคามอื่น ๆ
  คำว่าดำเนินทุกวิธีการ หรือทุกทางเพื่อดำรงความเป็นหนึ่งหมายถึง ยุทธศาสตร์การเมือง และสงครามที่ต้องอาศัยงบประมาณทางทหารจำนวนมหาศ าล เช่นโครงการระบบป้องกันทางอวกาศ หรือ SDI: Styrategic Defense Initiative ที่สร้างตาข่ายคลุมการโจมตีจากศัตรูด้วยอาวุธนิวเคลี ยร์ รวมทั้งการรักษาความเหนือกว่าทางด้านนิวเคลียร์ อย่างเช่น นิวเคลียร์ขนาดเล็ก Mini-Nukes เพื่อใช้ทำสงครามนิวเคลียร์กับประเทศเล็ก ต้องสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก และพร้อมปฏิบัติการในฐานะตำรวจโลก ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล
  ยุทธศาสตร์นี้ไม่เพียงแค่รักษาฐานะความเป็นผู้นำเดี่ ยวเท่านั้น แต่ “จะสกัดไม่ให้ประเทศหนึ่งประเทศใดขยายอิทธิพลเหนือภู มิภาคด้วย”
  หลังสงครามอิรัก การผนวกตัวระหว่างยุโรป จีน และรัสเซีย มีแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้น สาเหตุจากเหตุผล 2 ประการ
  ประการแรกคือ ความสงสัยที่เกี่ยวกับโรคซาร์สที่แพร่ระบาดในจีนว่าค ือสงครามเชื้อโรค เนื่องจากมีการพบว่าสายพันธุ์ไวรัสที่ก่อให้เกิดเชื้ อโรคดังกล่าวมีหลายสาย พันธุ์ ซึ่งไม่น่าจะเกิดจากการรวมตัวกันเองตามธรรมชาติ มีความเป็นไปได้ว่า โรคซาร์สอาจจะถูกผลิตจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์แห่งใดแ ห่งหนึ่ง และฉีดเข้าไปในสัตว์และแอบส่งเข้าจีน จนเกิดการแพร่ระบาด ซึ่งทำให้เงินจำนวนมหาศาลไหลออกจากตลาดเงิน ตลาดหุ้นของจีน และฮ่องกง และเคลื่อนกลับไปยังสหรัฐอเมริกาและมีส่วนทำให้ตลาดห ุ้นอเมริกันเริ่มฟื้น ตัวขึ้นครั้งใหม่ในช่วงที่โรคซาร์สระบาด
  ประการที่สองคือ สหรัฐอเมริกากำลังแก้วิกฤติด้วยการลดค่าเงินดอลล่าร์ ซึ่งจะกระเทือนอย่างรุนแรงต่อยุโรป
  คนทั่วไปมักจะคิดว่า สหรัฐอเมริกาก็น่าจะเหนือกว่ายุโรป และจีน เพราะยังติดภาพความรุ่งโรจน์ของสหรัฐ ในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากในช่วงปี 1990 ถึงปี 2000 และว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ถือว่าเป็นปีแห่งความรุ่งโร จน์สูงสุดของสหรัฐฯ ยุคโลกาภิวัตน์คือ Americanization
  อะไรคือสภาวะ De-Americanization
  ประการแรก ฟองสบู่อเมริกันแตกซึ่งมีรากมาจากพลังดันเศรษฐก ิจ (ไฮเทค) อิ่มตัว ในขณะที่ ระบบเศรษฐกิจโลกทั้งระบบเคลื่อนตัวสู่สภาวะถดถอ ย
  ประการที่สอง สหรัฐอเมริกากำลังต้องเผชิญสภาวะสงครามที่ไม่สิ ้นสุด และไร้ขอบเขต ไร้พรมแดนมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มหนักหน่วงขึ้นเรื่อย ๆ
  ประการที่สาม ประเทศสหรัฐอเมริกาเองได้กลายเป็นเป้าหมายโจมตีโดยตร งจากบรรดาผู้ก่อการร้าย หากผู้ก่อการร้ายสามารถเข้าไปทำลาย หรือวางระเบิดในประเทศได้ จะสร้างความปั่นป่วนภายในสหรัฐฯ อย่างหนัก
  ประการที่สี่ สหรัฐอเมริกาตกอยู่ในฐานะชาติผู้รุกราน สงครามเมื่อไม่เป็นธรรม จะส่งผลให้เกิดการปะทุอารมณ์ของชาวมุสลิมทั่วโล ก จนกลุ่มมุสลิมหลายต่อหลายฝ่าย รวมทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงหันกลับมาสนั บสนุนการต่อสู้ที่ รุนแรงเพื่อต่อต้านการรุกรานของสหรัฐอเมริกา
  ประการที่ห้า สงครามรุกราน และไร้ความเป็นธรรมได้สร้างให้เกิดขบวนการสันติภาพที ่ต่อต้านสหรัฐอเมริกาในขอบเขตทั่วโลกเช่นกัน
  ประการที่หก ความล้มเหลวของอิสราเอลที่จะจัดการกับขบวนการปาเลสไต น์ แม้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวนมหาศาลจากสหรัฐอเมริ กา จนถึงวันนี้ อิสราเอลต้องถอนทัพออกจาก Gaza Strip แต่สงครามก่อการร้ายในแถบนี้ก็ยังไม่ยุติ
  ประการที่เจ็ด ความล้มเหลวของสหรัฐอเมริกาในการกวาดล้างทาลิบั น และ บิน ลาเดน ในอัฟกานิสถาน และในปากีสถานส่งผลให้หลังสงครามอิรัก ขบวนการดังกล่าวสามารถขยายเครือข่ายปฏิบัติการทั้งอั ฟกานิสถาน ปากีสถาน ออกไปสู่จุดอื่น ๆ ของโลก
  ประการที่แปด ความล่มสลายของกลุ่มพันธมิตรแอตแลนติก หรือ NATO จนก่อให้เกิดกลุ่มพันธมิตรใหม่ที่มีเยอรมนี และฝรั่งเศส เป็นแกนกลาง มีส่วนทำให้อำนาจและอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในยุโรปลด ลง
  ประการที่เก้า การก่อตัวขึ้นของขบวนการต่อต้านสหรัฐอเมริกาที่เป็นห ลังบ้านของสหรัฐฯ เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการต่อต้านสหรัฐอเมริกาในประเท ศบราซิล เวเนซุเอลา และในเอกวาดอร์ กำลังขยายตัว
  ประการสุดท้าย ความขัดแย้งภายในสหรัฐอเมริกาเองก็กำลังขยายตัว ด้วย พวกสาย Liberal กับพวกต่อต้านสงครามล่าอาณานิคมกำลังรวมตัวกันเปิดศึ กกับบรรดาพวกสายเหยี่ยว ที่มีชีวิตอยู่กับสงครามและการค้าสงคราม

 7. #17
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: World War

  The (very) Great Depression
  The Great Depression คือชื่อเรียกวิกฤติใหญ่ของโลกในช่วงปี ค.ศ. 1929 ถึง ค.ศ. 1931 ก่อนการเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่ 2 คาดการณ์ว่า ประมาณปี ค.ศ. 2005 หรืออีก 2 ปีข้างหน้าจะเกิดวิกฤติโลกใหญ่อีกครั้งหนึ่ง วิกฤติลูกนี้จะเป็นจุดตั้งต้นของ The Great Depression นอกจากนี้ ต้องเข้าใจว่า วิกฤติในตัวเองมีทางออก The Great Depression ก็เช่นกัน มีทางออกและมีทางทำให้วิกฤตินี้ยืดออกไปหรือไม่รุนแร งมากนักได้
  ตัวอย่างเช่น การปรับโครงสร้างระบบโลกที่ไร้ดุลยภาพเสียใหม่แก้ปัญ หาหนี้สินประเทศโลกที่ สามอย่างจริงจัง วิกฤติก็จะคลายตัวหรือยืดออกไปอีก แต่ถ้าแก้ผิด ๆ จะเกิดคลื่นวิกฤติใหญ่ที่รุนแรงต่อเชื่อมกับคลื่นวิก ฤติรอบ 2005 ซึ่งอาจจะเกิดรุนแรงมาก ประมาณ ปี 2010 ถึง 2013

  สงครามจรยุทธ์ไร้พรมแดน
  บรรดาวิกฤติทั้งหลายที่สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญ ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าสงครามที่ไม่รู้จบ หรือสงครามจรยุทธ์ หลักสงครามจรยุทธ์จะไม่รักษาพื้นที่ ใช้หลักรบไปถอยไป ถือว่าการถอยหรือการหนีคือหัวใจของยุทธศาสตร์จร ยุทธ์ ถ้าประชาชนร่วมต่อต้านสงคราม สงครามจรยุทธ์ก็จะกลายเป็นสงครามประชาชน การรักษาชีวิตไว้ และการหนีได้กลายเป็นหลักการสำคัญที่สุดของสงครามจรย ุทธ์เพราะหัวใจของสง ครามสรยุทธ์ ไม่ใช่การรบระยะสั้นแต่คือการรบระยะยาว
  วิธีการรบแบบนี้เป็นการรบแบบพิเศษ ถูกคิดขึ้นมา หรือถูกนำมาใช้ในกรณีที่เผชิญศัตรูที่มีกำลังเหนือกว ่าอย่างอย่างเด็ด


 8. #18
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: World War

  The (very) Great Depression
  The Great Depression คือชื่อเรียกวิกฤติใหญ่ของโลกในช่วงปี ค.ศ. 1929 ถึง ค.ศ. 1931 ก่อนการเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่ 2 คาดการณ์ว่า ประมาณปี ค.ศ. 2005 หรืออีก 2 ปีข้างหน้าจะเกิดวิกฤติโลกใหญ่อีกครั้งหนึ่ง วิกฤติลูกนี้จะเป็นจุดตั้งต้นของ The Great Depression นอกจากนี้ ต้องเข้าใจว่า วิกฤติในตัวเองมีทางออก The Great Depression ก็เช่นกัน มีทางออกและมีทางทำให้วิกฤตินี้ยืดออกไปหรือไม่รุนแร งมากนักได้
  ตัวอย่างเช่น การปรับโครงสร้างระบบโลกที่ไร้ดุลยภาพเสียใหม่แก้ปัญ หาหนี้สินประเทศโลกที่ สามอย่างจริงจัง วิกฤติก็จะคลายตัวหรือยืดออกไปอีก แต่ถ้าแก้ผิด ๆ จะเกิดคลื่นวิกฤติใหญ่ที่รุนแรงต่อเชื่อมกับคลื่นวิก ฤติรอบ 2005 ซึ่งอาจจะเกิดรุนแรงมาก ประมาณ ปี 2010 ถึง 2013

  สงครามจรยุทธ์ไร้พรมแดน
  บรรดาวิกฤติทั้งหลายที่สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญ ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าสงครามที่ไม่รู้จบ หรือสงครามจรยุทธ์ หลักสงครามจรยุทธ์จะไม่รักษาพื้นที่ ใช้หลักรบไปถอยไป ถือว่าการถอยหรือการหนีคือหัวใจของยุทธศาสตร์จร ยุทธ์ ถ้าประชาชนร่วมต่อต้านสงคราม สงครามจรยุทธ์ก็จะกลายเป็นสงครามประชาชน การรักษาชีวิตไว้ และการหนีได้กลายเป็นหลักการสำคัญที่สุดของสงครามจรย ุทธ์เพราะหัวใจของสง ครามสรยุทธ์ ไม่ใช่การรบระยะสั้นแต่คือการรบระยะยาว
  วิธีการรบแบบนี้เป็นการรบแบบพิเศษ ถูกคิดขึ้นมา หรือถูกนำมาใช้ในกรณีที่เผชิญศัตรูที่มีกำลังเหนือกว ่าอย่างอย่างเด็ด


 9. #19
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: World War

  สงครามล่าอาณานิคมทางวัฒนธรรม
  ยุคใหม่ของโลกกำลังก้าวเข้ามาพร้อมกับการปฏิวัติทางด ้านการติดต่อสื่อสาร ข่าวสาร การศึกษา และการบันเทิง การปฏิวัตินี้ กำลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ ่ขึ้นทั่วโลก มีการกล่าวถึงโลกใหม่ที่มีแบบวัฒนธรรมอันเดียวก ัน และการก่อกำเนิดของสังคมหลังยุคอุตสาหกรรมที่มีความร ู้และวัฒนธรรมเป็น แกนกลางของสังคม

  โลกาภิวัตน์กับการล่าอาณานิคม
  กำเนิดโลกในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคระบบทุนนิยมโลกก็เก ี่ยวพันโดยตรงกับการ เกิดขึ้นของสงครามที่เราเรียกกันว่าสงครามล่าอาณานิค ม แม้โลกจะผันแปรไปจากโลกยุคโบราณ สงครามล่าเมืองขึ้นก็คือการเผชิญหน้าและการทำลายล้าง กันทางวัฒนธรรม และการทำลายวัฒนธรรมตลอดจนสงครามทางวัฒนธรรมได้ดีที่ สุด
  กล่าวอย่างสรุป ก็คือโลกในยุคโลกาภิวัตน์หัวใจของสงครามก็ไม่ต่างจาก โลกในยุคโบราณมากนัก การยึดครองและทำลายล้างกันทางวัฒนธรรมยังเป็นเป้าหมา ยสูงสุดของสงคราม ชัยชนะเหนือวัฒนธรรมจึงถูกถือว่าเป็นชัยชนะที่เด็ดขา ดเหนือกว่าชัยชนะทาง ทหารเสียอีก

  สงครามล่าอาณานิคมในเอเชีย
  สงครามล่าอาณานิคมที่เข้าสู่เอเชียก็คือสงครามทางวัฒ นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของประวัติศาสตร์โลก เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างระบบคิดที่แตกต่างกันอย่า งสิ้นเชิง คือระหว่างศาสนา และปรัชญาแบบตะวันออกที่ประกาศความสูงสุดของโลกทางจิ ตวิญญาณกับปรัชญาวัตถุ นิยมใหม่ที่ก่อตัวขึ้นในยุโรป เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างระบบรัฐเผด็จการอำนาจสูงส ุดแบบเอเชียกับรัฐทุน นิยมสมัยใหม่ และระหว่างวิถีการผลิตแบบเอเชียกับแบบวิถีทุนนิ ยม

  สงครามล่าอาณานิคมทางวัฒนธรรม
  การล่าอาณานิคมแบบใหม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดขึ้ นของระบบทุนข้ามชาติ ซึ่งมีบริษัทข้ามชาติเป็นศูนย์กลาง วิธีการล่าอาณานิคมจึงแตกต่างไป เปลี่ยนจากการยึดครองด้วยกำลังอาวุธสู่การยึดครองทาง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
  หากจะสรุปสั้น ๆ ก็คือ ทฤษฏีว่าด้วยโลกไร้พรมแดน เป็นทฤษฏีซึ่งนำเอาทฤษฏีเก่าที่ว่าด้วยความทันส มัย มาปัดฝุ่นใหม่และได้นำเสนอลัทธิว่าด้วยความทันสมัยแบ บใหม่ในนามของโลกไร้ พรมแดนและสังคมหลังยุคอุตสาหกรรม Post Industrial Society หรือสังคมสารสนเทศที่แตกต่างจากทฤษฏี Modernization เก่า
  เพื่อเปิดเงื่อนไขให้ทุนข้ามชาติเคลื่อนย้ายได้อย่าง เสรี ทฤษฏีและนโยบายว่าด้วยการค้าเสรี ตลาดเสรีได้ถูกสร้างขึ้นโดยชี้ว่าความเป็นเสรีทางการ ค้าและเงินตราและการ เปิดประเทศให้ทุนข้ามชาติครอบงำหรือทุนภายในชาต ิ คือเส้นทางแห่งความรุ่งโรจน์ของประเทศ

 10. #20
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: World War

  ความเสื่อมของวัฒนธรรมทุนนิยมโลก
  เรากำลังยืนเผชิญโลกที่ทุนได้ก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ ่งใหญ่ โลกที่ไร้พรมแดนกำลังเกิดขึ้น ทุนกำลังพัฒนาผ่านยุคอุตสาหกรรม สู่ยุคหลังอุตสาหกรรม การผลิตก็กำลังก้าวผ่านจากการใช้แรงงานมนุษย์ไปสู่ยุ คอัตโนมัติ นี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สูงสุดของทุน
  แต่โลกแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กลับจมอยู่กับวิกฤติ ทางเศรษฐกิจ วิกฤติระบบรัฐสวัสดิการทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมร ิกา พลังชนชั้นกลางในสหรัฐฯ และยุโรปเริ่มแตกสลาย ระบบรัฐประชาธิปไตยแบบผู้แทนทั่วโลกเสื่อมทรุด สถาบันรัฐชาติ ซึ่งเคยเป็นสถาบันที่ปกป้องระบบทุนและเป็นฐานของพัฒน าการของทุนชาติกำลัง กลายเป็นสิ่งที่ล้าหลัง
  ระบบอัตโนมัติได้นำสู่การรื้อถอนระบบความสัมพันธ์ทาง การผลิตและการบริหารใหม่ทั้งหมด แต่ในเวลาเดียวกันก็นำสู่ปัญหาการว่างงาน
  การที่ทุนโลกเคลื่อนตัวจากสังคมอุตสาหกรรมสู่สังคมหล ังอุตสาหกรรมได้นำสู่ความเสื่อมทางวัฒนธรรมที่ส ำคัญ คือ
  1. การแพร่ระบาดของวัฒนธรรมคาสิโน ระบบเงินไร้พรมแดน ซึ่งเป็นหัวใจของระบบทุนปัจจุบันได้ทำให้วัฒนธรรมคาส ิโนกลายเป็นหัวใจของ ระบบทุน
  2. ทาสของการบริโภคนิยมโทรทัศน์กับการค้าเงินตรา กำไรและข่าวสารล้วนแล้วแต่แยกกันไม่ออก
  3. วัฒนธรรมโลกียะและวัฒนธรรมน้ำเน่าได้พัฒนาพร้อมกับกา รแพร่ขยายของโลกแห่งมายา โลกบันเทิงและความจริงปลอม ธุรกิจมือทั้งหลาย
  4. มนุษย์ถูกตีค่าด้วยเงินตรา ด้วยเครื่องประดับ ด้วยรถยนต์ และถูกทำให้กลายเป็นสินค้าราคาถูกประเภทหนึ่ง
  5. การแพร่ระบาดของลัทธิปัจเจกบุคคล ไม่สนใจคนอื่นไม่สนใจสังคม สนใจเพียงความสุขส่วนตัว


  การเปลี่ยนผ่านระบบภูมิปัญญา
  ระบบคิดในยุคทุนนิยมอาจจะแบ่งได้เป็นแนวคิดใหญ่ ได้ 5 ประการ คือ
  1. ความคิดที่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และการเอาชนะธรรมช าติ
  2. ความคิดเรื่องตลาดเสรีและลัทธิบริโภคนิยม
  3. ความคิดเรื่องปัจเจกนิยมที่วางอยู่บนหลักว่าด้วยการแ สวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
  5. ความคิดเรื่องระบบประชาธิปไตยตัวแทน
  ระบบความคิดทั้ง 5 ประการนี้ถึงจุดอับและถูกท้าทายอย่างรุนแรง

Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. Safari World
  Von ling im Forum Touristik
  Antworten: 12
  Letzter Beitrag: 07.05.13, 12:43
 2. if the world could vote dot com
  Von zappalot im Forum Sonstiges
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 23.10.08, 21:25
 3. Bangkok No.1 in the world
  Von Willi-S im Forum Touristik
  Antworten: 18
  Letzter Beitrag: 30.08.08, 09:44
 4. Siam-World
  Von wedelich im Forum Thailand News
  Antworten: 4
  Letzter Beitrag: 09.01.07, 11:29
 5. It's a men's world ..
  Von MadMac im Forum Treffpunkt
  Antworten: 16
  Letzter Beitrag: 04.11.02, 21:22