Ergebnis 1 bis 2 von 2

วันภาษาไทยแห่งชาติ

Erstellt von Jiap, 29.07.2010, 16:35 Uhr · 1 Antwort · 1.057 Aufrufe

 1. #1
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Smile วันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ที่มาและความสําคัญ

  ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อ ง “ ปัญหาการใช้คำไทย ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุม ภาษาไทย ของ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยซึ่งทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความสนพระรา ชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ ่ง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่ง ความว่า

  "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้...สำหรับคำใหม่ที ่ตั้งขึ้นมีความจำเป็น ในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก"

  รัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๒

  วัตถุประสงค์

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ วันอังคาร ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท ี่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

  ๒. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย ู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

  ๓. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระห นักถึงความสำคัญและคุณ ค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ ชาติให้คงอยู่คู่ชาติ ไทยตลอดไป


  ๔. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึ กษาทุกระดับให้สัมฤทธิ ผลยิ่งขึ้น


  ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดก ิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนใน ชาติ


  ที่มา - วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 2. #2
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427
  คนไทยใช้ภาษาเยอรมันผิดไม่เป็นไร ก็ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของฉันนี่
  แต่ภาษาไทยต้องเขียน-พูดให้ถูก ฉันไม่ปฏิเสธที่จะเรียนรู้ภาษาเยอรมันให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

  บางคนชื่นชมว่าตัวเองเก่งในภาษาเยอรมัน แต่ภาษาไทยไม่ได้เรื่อง
  แถมยังใจคับแคบ ไม่ยอมรับฟังความเห็นคนอื่นอีกด้วย

Ähnliche Themen

 1. Antworten: 3
  Letzter Beitrag: 09.03.10, 23:49
 2. Antworten: 9
  Letzter Beitrag: 04.01.10, 19:19
 3. Antworten: 2
  Letzter Beitrag: 21.08.09, 19:39
 4. Antworten: 1
  Letzter Beitrag: 18.02.07, 11:43
 5. Antworten: 8
  Letzter Beitrag: 17.05.03, 18:53