Seite 16 von 35 ErsteErste ... 6141516171826 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 345

Das neue Amnestie-Gesetz

Erstellt von waanjai_2, 31.10.2013, 14:43 Uhr · 344 Antworten · 19.202 Aufrufe

 1. #151
  Avatar von waanjai_2

  Registriert seit
  24.10.2006
  Beiträge
  26.303
  Da nun einmal in Thailand nicht jeder Thai lesen kann, aber viele halt Englisch, hier nun einmal die Übersetzung des Amnestie-Gesetzes ins Englische (inoffizielle Übersetzung durch: http://asiancorrespondent.com/115153...-its-contents/ )

  Das Gesetz hat 7 Sections - im Deutschen auch Paragraphen genannt.
  Section 1: This Act is hereby called “Amnesty for those committed wrong acts as a result of the political protests and political expression of the people. B.E…..”
  (
  มาตรา1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่อ งจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน.. ….”)

  Section 2: This Act shall be effective beginning one day after its publication in the Government Gazette
  (
  มาตรา2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประ กาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป)

  Section 3: All actions of persons or people that are related to political protests, political expression, political conflict, or those accused of being wrongdoers by the group of persons or entity formed after the coup of September 19, 2006 including entities or agencies who undertook [actions] as a result of what happened between 2004 until August 8, 2013 whether the person undertaking actions did so as a principal, supporter, someone who took action [on behalf of others] and someone who [ordered] others to take action, if those actions were unlawful [this Act] makes those actions to be free of wrongdoing and responsibility in full
  (>
  มาตรา3 ให้บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลหรือประชาช นที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองหรือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยคณะบุคคล หรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19 กันยายน..2549 รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล ่าวสืบเนื่องต่อมาที่เกิดขึ้นระหว่าง..2547 ถึงวันที่8 สิงหาคม..2556 ไม่ว่าผู้กระทำจะได้กระทำในฐานะตัวการผู้สนับสนุนผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้กระทำพ้นจากความผิด และความรับผิดโดยสิ้นเชิง)

  Actions in paragraph above do not include illegal actions under Section 112 of the Criminal Code
  (
  การกระทำตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112)

  Section 4: When this Act comes into force, if a person who has committed an act under Section 3 has not been charged before the Court or is in the process of investigation, the investigator, the person who has the person to investigate, or the prosecutor shall suspend investigation or the charging [of that person]. If the person has been charged before the Court, the prosecutor or related agencies to suspend the charging of [that person]. If that person’s case is under consideration [before the Court], whether the defendant requests or the court takes it upon themselves then the court shall issue a decision dismissing the case or disposing of the case. If in the situation where the court where there has been a final court judgment before this Act comes into force then it shall be deemed that the person has not committed a wrong
  (
  มาตรา4 เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้วถ้าผู้ที่กระทำการตามมาตรา3 ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาลหรืออยู่ในระหว่างการสอบส วนให้พนักงานสอบสวนผู้ซึ่งมีอำนาจสอบสวนหรือพนักงานอัย การระงับการสอบสวนหรือการฟ้องร้องหากถูกฟ้องต่อศาลแล้วให้พนักงานอัยการหรือองค์กรที่เ กี่ยวข้องระงับการฟ้องถ้าผู้นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีไม่ว่าจำเลยร้องข อหรือศาลเห็นเองให้ศาลพิพากษายกฟ้องหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีในกรณีที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษบุคคลใดก่อ นวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำคว ามผิดในกรณีที่บุคคลใดอยู่ระหว่างการรับโทษให้ลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและปล่อยตัวให้ผู้นั้นทั้งนี้ให้ทุกองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อกระ ทำการตามมาตรา3 ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัดต ่อไป)

  Section 5: Amnesty under this Act shall not confer rights upon those who receive the Amnesty to request rights or any benefits which are related with the political protests or political expression
  (
  มาตรา5 การนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับการนิรโทษกรรมในอันที ่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมือง)

  Section 6: Any actions taken under this Act are not the decisions of a person which is not a government organization or entity to request civil compensation from …??? [essentially, those who get amnesty aren't now eligible for government compensation, e.g. if they served a term of imprisonment, because of this law even if it caused the person damages]
  มาตรา6 การดำเนินการใดๆตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสินใจของบุคคลซึ่งไม่ใช่องค์กรหรือหน่ว ยงานของรัฐในการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งจากการกระทำของบุคคลใดซึ่งพ้นจากความรับผิดชอบตามพระ ราชบัญญัตินี้และทำให้ตนต้องได้รับความเสียหาย)


  Section 7: The Prime Minister shall have charge and control of the execution of this Act
  (
  มาตรา7 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้)

  Man sieht, daß in Paragraph 3 explizit alle Straftaten gemäß §112 thail. StGB ausgenommen sind. Gleiches koennte man auch für bestimmte andere Straftaten - wie z.B. premeditated murder und extrajudical killings tun - und schon wären Abhisit und Suthep nicht mehr - wie gewünscht - erfaßt. Die zugrundeliegende Philosophie - jeder muß Opfer bringen - ist halt eine andere gewesen.

 2.  
  Anzeige
 3. #152
  Avatar von Siamfan

  Registriert seit
  24.11.2012
  Beiträge
  3.107
  Zitat Zitat von waanjai_2 Beitrag anzeigen

  Section 4: When this Act comes into force, if a person who has committed an act under Section 3 has not been charged before the Court or is in the process of investigation, the investigator, the person who has the person to investigate, or the prosecutor shall suspend investigation or the charging [of that person]. If the person has been charged before the Court, the prosecutor or related agencies to suspend the charging of [that person]. If that person’s case is under consideration [before the Court], whether the defendant requests or the court takes it upon themselves then the court shall issue a decision dismissing the case or disposing of the case. If in the situation where the court where there has been a final court judgment before this Act comes into force then it shall be deemed that the person has not committed a wrong
  (
  มาตรา4 เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้วถ้าผู้ที่กระทำการตามมาตรา3 ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาลหรืออยู่ในระหว่างการสอบส วนให้พนักงานสอบสวนผู้ซึ่งมีอำนาจสอบสวนหรือพนักงานอัย การระงับการสอบสวนหรือการฟ้องร้องหากถูกฟ้องต่อศาลแล้วให้พนักงานอัยการหรือองค์กรที่เ กี่ยวข้องระงับการฟ้องถ้าผู้นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีไม่ว่าจำเลยร้องข อหรือศาลเห็นเองให้ศาลพิพากษายกฟ้องหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีในกรณีที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษบุคคลใดก่อ นวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำคว ามผิดในกรณีที่บุคคลใดอยู่ระหว่างการรับโทษให้ลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและปล่อยตัวให้ผู้นั้นทั้งนี้ให้ทุกองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อกระ ทำการตามมาตรา3 ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัดต ่อไป)
  Ich glaube diese Sektion 4 birgt noch einige "Tretminen". Entscheident ist der thailaendische Text! Bei der englischen Uebersetzung kann schon ein fehlendes oder falschgesetztes Komma einen ganz anderen Sinn ergeben.

 4. #153
  Avatar von Siamfan

  Registriert seit
  24.11.2012
  Beiträge
  3.107
  Zitat Zitat von waanjai_2 Beitrag anzeigen

  Section 4: When this Act comes into force, if a person who has committed an act under Section 3 has not been charged before the Court or is in the process of investigation, the investigator, the person who has the person to investigate, or the prosecutor shall suspend investigation or the charging [of that person]. If the person has been charged before the Court, the prosecutor or related agencies to suspend the charging of [that person]. If that person’s case is under consideration [before the Court], whether the defendant requests or the court takes it upon themselves then the court shall issue a decision dismissing the case or disposing of the case. If in the situation where the court where there has been a final court judgment before this Act comes into force then it shall be deemed that the person has not committed a wrong
  (
  มาตรา4 เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้วถ้าผู้ที่กระทำการตามมาตรา3 ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาลหรืออยู่ในระหว่างการสอบส วนให้พนักงานสอบสวนผู้ซึ่งมีอำนาจสอบสวนหรือพนักงานอัย การระงับการสอบสวนหรือการฟ้องร้องหากถูกฟ้องต่อศาลแล้วให้พนักงานอัยการหรือองค์กรที่เ กี่ยวข้องระงับการฟ้องถ้าผู้นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีไม่ว่าจำเลยร้องข อหรือศาลเห็นเองให้ศาลพิพากษายกฟ้องหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีในกรณีที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษบุคคลใดก่อ นวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำคว ามผิดในกรณีที่บุคคลใดอยู่ระหว่างการรับโทษให้ลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและปล่อยตัวให้ผู้นั้นทั้งนี้ให้ทุกองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อกระ ทำการตามมาตรา3 ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัดต ่อไป)
  Ich glaube diese Sektion 4 birgt noch einige "Tretminen". Entscheident ist der thailaendische Text! Bei der englischen Uebersetzung kann schon ein fehlendes oder falschgesetztes Komma einen ganz anderen Sinn ergeben.

 5. #154
  Avatar von Siamfan

  Registriert seit
  24.11.2012
  Beiträge
  3.107
  Scheinbar lesen seine Seher hier mit:Thaksin 'prepared to call poll' | Bangkok Post: news

 6. #155
  Avatar von beran

  Registriert seit
  09.12.2012
  Beiträge
  607
  Der Protest gegen das geänderte Amnestiegesetz nimmt zu. Immer mehr Gruppen distanzieren sich von diesem fragwürdigem Gesetz. Mittlerweile scheint es auch nicht mehr sicher, dass der Senat dem Gesetz zustimmt und es mehren sich die Meinungen, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. Selbst Thaksin hat Zweifel, ob es vor dem Verfassungsgericht bestehen kann und er spricht schon von möglichen Neuwahlen.

  Marchers, academics urge Senate to reject blanket amnesty | Bangkok Post: news

 7. #156
  Avatar von raksiam

  Registriert seit
  10.08.2006
  Beiträge
  2.827
  War heute mittendrin in einer der vielen Demos die es heute hier in Bangkok gegeben hat.
  [IMG][/IMG]
  Ab 10.00 Uhr ging es los.


  Die Stimmung war gut. Trillerpfeifen gab es fuer 10 THB. Die Platik Haende fuer 20 THB.


  Um 12.00 Uhr war dann die Silom voll.

 8. #157
  Avatar von waanjai_2

  Registriert seit
  24.10.2006
  Beiträge
  26.303
  Schon am frühen Morgen wurde die neue Zielrichtung der Demo durch die Bangkok Post gelüftet.

  City march aims to cripple traffic | Bangkok Post: news

  Ob und insbesondere wie lange dieses die Bangkoker prickelnd und bewundernswert finden, muß abgewartet werden.

  Bei der derzeitigen Medien-Berichterstattung kamen selbst die Aristokraten zu Wort und wurden wie mit einer Lupe "vergroeßert".
  Ansonsten melden sich halt die alten Gegner von früher. Selbst ein ehemaliger PAD-Führer ist jetzt wieder dabei und verstoeßt dabei gegen die Kautionsauflagen - die sind ja alle - wenn auch seit Jahren - gegen Kaution auf freien Fuß und geniessen ihre de-fakto "blanket Amnesty".

 9. #158
  Avatar von waanjai_2

  Registriert seit
  24.10.2006
  Beiträge
  26.303
  10 Baht für die Trillerpfeife zeigt ihre symbolische Bedeutung. Aber auch das folgende Cartoon in Arun.  2bangkok.com schreibt dazu erläuternd:

  From Arun, October 24, 2013
  Cartoon title: Bird… waiting to devour the remains?
  [The vulture with a whistle on its head is supposed to refer to the Democrat Party. The Democrat Party announced that it would "blow a whistle." This means to mobilize people to strongly protest. In the Thai context where protest is seen as a last shameful resort (as opposed to an admirable part of free speech), so to "blow a whistle" brings to mind a Thai "big man" who threatens an angry response to an untenable situation. The whistle is a shrill warning to all sides that an impasse has been reached and thus open protest is the only avenue left available.
  Here, the protests would be against the government's amnesty bill which promises to return Thaksin to Thailand. The cartoon suggests that it may be too late and all that will be left of the country soon are the remains of the constitution in a wasteland.]

  2Bangkok.com | Almost Like Being There

 10. #159
  Avatar von Siamfan

  Registriert seit
  24.11.2012
  Beiträge
  3.107
  Das moegen sie gar nicht, wenn man "mit dem Finger auf sie zeigt", in dem Fall pfeifen mit der Trillerpfeife! Die "Whistleblower von Thailand fuer die Demokratie"!

  Das ist natuerlich was ganz anderes als ein M79 Granatwerfer, die Anfang April2010 gegen die Demokratie Thailands eingesetzt wurden!

 11. #160
  Avatar von Siamfan

  Registriert seit
  24.11.2012
  Beiträge
  3.107
  Seit Jahrhunderten ist es in der thailaendischen Kultur Tradition (und das aus gutem Grund!), zuerst muss eine rechtliche Pruefung und Aburteilung erfolgen, dann muss Reue gezeigt werden (also Antritt der Strafe!), dann kann Amnestie erfolgen.
  Ausnahmen davon sind Ordnungswidrigkeiten, kleinere Straftaten ohne Vorsatz, ....
  Without forgiveness country will not move forward, says PM | Bangkok Post: breakingnews
  Diese "forgiveness" zerstoert jeden Ansatz zur Demeokratie!

Seite 16 von 35 ErsteErste ... 6141516171826 ... LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. Geht es vorwaerts mit den Amnestie-Plänen?
  Von waanjai_2 im Forum Politik und Wirtschaft
  Antworten: 3
  Letzter Beitrag: 09.02.13, 17:26
 2. Gesetz für!!! Kinderlärm beschlossen
  Von antibes im Forum Sonstiges
  Antworten: 29
  Letzter Beitrag: 29.05.11, 12:44
 3. Amnestie für Politiker in Thailand?
  Von waanjai_2 im Forum Thailand News
  Antworten: 40
  Letzter Beitrag: 02.01.10, 13:44
 4. Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 04.12.02, 23:13